Αποδοχές Μισθωτών

Τακτικές αποδοχές είναι ο καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιος, όλα τα επιδόματα ( π.χ. εορτών, άδειες, γάμου, προϋπηρεσίας κ.λ.π) και κάθε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (π.χ. αμοιβές υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης, τροφή, κατοικία κλπ.) που καταβάλλει ο εργοδότης σταθερά και μόνιμα ως νόμιμο ή συμβατικό αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας.

Έκτακτες αποδοχές θεωρούνται οι παροχές που καταβάλλονται εφάπαξ ή σε μη τακτικά χρονικά διαστήματα, π.χ. η αποζημίωση που καταβάλλεται για προσωρινή εκτός έδρας απασχόλησης, τα φιλοδωρήματα των πελατών, η παροχή αυτοκινήτου για μεταφορές του στο τόπο εργασίας. Με αποφάσεις των δικαστηρίων και του υπουργείου εργασίας οι περισσότερες από τις παροχές του εργοδότη προς του εργαζόμενους έχουν περιληφθεί στην έννοια των τακτικών αποδοχών

Οικειοθελείς Αποδοχές είναι παροχές που χορηγεί ο εργοδότης προς τον εργαζόμενο, χωρίς να επιβάλλονται από τον νόμο ή από άλλη κανονιστική διάταξη. Οι οικειοθελείς παροχές, ως προς τις οποίες ο εργοδότης έχει επιφυλάξει δικαίωμα ανάκλησης, δεν δημιουργούν συμβατική δέσμευση για την καταβολή τους, ακόμη και αν χορηγούνται τακτικά ως συμπληρωματικές των λοιπών αποδοχών.

Νόμιμος Μισθός ο βασικός μισθός και τα επιδόματα που ορίζονται από τους νόμους και τις Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) και αποτελούν το ελάχιστο όριο του μισθού που δικαιούται ο εργαζόμενος που καλύπτεται από την αντίστοιχη σύμβαση.

Συμβατικός Μισθός Καθορίζεται με ατομική σύμβαση εργασίας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον νόμιμο μισθό.

 • Νόμιμος Μισθός= Βασικός μισθός ΣΣΕ/ΔΕ+ Επιδόματα

Π.Χ.  έστω ένας εργαζόμενος άνω των 25 ετών, άγαμος και χωρίς προϋπηρεσία ως πωλητής και αμείβεται με 50€ πλέον του νόμιμου μισθού. Τότε: 586€+0 Επιδόματα=586€ (Βάση της Ισχύουσας ΕΓΣΣΕ)

 • Συμβατικός Μισθός= Νόμιμος Μισθός+ Πρόσθετες Αποδοχές

Π.Χ.  έστω ένας εργαζόμενος άνω των 25 ετών, άγαμος και χωρίς προϋπηρεσία ως πωλητής και αμείβεται με 50€ πλέον του νόμιμου μισθού. Τότε: 586€+50€=636€ (Βάση της ατομικής συμφωνίας)

Ειθισμένος ή συνήθης μισθός όταν δεν έχει καθοριστεί νόμιμος ή συμβατικός μισθός, τότε ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει στον εργαζόμενο τις αποδοχές που καταβάλλουν οι άλλοι εργοδότες στην ίδια περιοχή για παρόμοιες εργασίες κάτω από τις ίδιες συνθήκες σε μισθωτούς της ίδιας ειδικότητας που διαθέτουν τα ίδια προσόντα.

Μικτός και καθαρός Μισθός

Μικτός Μισθός είναι οι αποδοχές σε χρήμα που καταβάλλονται στον εργαζόμενο, συμπεριλαμβανομένου των ασφαλιστικών κρατήσεων του εργαζόμενου.

Καθαρός Μισθός (πρό φόρων) είναι ο μικτός μισθός μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων.

ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ)  εξαρτάται από το ύψος του ετήσιου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και υπολογίζεται επί του μικτού μισθού μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων.

Ασφαλιστικές Εισφορές υποχρέωση ασφαλιστικών εισφορών έχει τόσο ο εργαζόμενος όσο και ο εργοδότης ( καταβάλλονται συνολικά από τον εργοδότη)

Η εργατική εισφορά είναι ποσοστό επί των καταβαλλόμενων μικτών αποδοχών και εξαρτάται επίσης από την κατηγορία ασφάλισης του εργαζομένου.

Παράδειγμα:

Έστω, εργαζόμενος άνω των 25 ετών, άγαμος και χωρίς προϋπηρεσία  που εργάζεται σε εμπορικό κατάστημα ως πωλητής και αμείβεται με 586€ και λαμβάνει σταθερά για υπερεργασία το ποσό των 50€ τότε:

Μικτός Μισθός=586+50=636€

Καθαρός μισθός= 636€-93,77€(₁)-0€(₂)=542,23€

(₁)Υπαγωγή στη κατηγορία ΙΚΑ ασφαλισμένου

(₂) Παρακράτηση ΦΜΥ βάσει των ετήσιων εισοδημάτων

Υπολογισμός Βασικού Μισθού και Επιδομάτων

Το ύψος του βασικού μισθού εξαρτάται από το είδος της παρεχόμενης εργασίας και την ειδικότητα με την οποία πραγματικά απασχολείται ο εργαζόμενος, σύμφωνα με τις ισχύουσες ΣΣΕ. Τα περισσότερα επιδόματα έχουν καταργηθεί….

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο ακόμη και στην περίπτωση που οι εργοδότες τους είναι μέλη των συμβαλλόμενων στη σύναψη της ΕΓΣΣΕ , εργοδοτικών οργανώσεων (ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ). Δεν δικαιούνται το επίδομα γάμου.

Αναλογία Μισθού-Ημερομίσθιου-Ωρομισθίου

Αναγωγή του μηνιαίου μισθού σε ημερομίσθιο: διαιρούμε τον μισθό δια 25 (κατά μέσο όρο και κατά κανόνα, εξαιρουμένων των Κυριακών και λοιπόν αργιών. Ο μισθωτός εργάζεται επί 25 ημέρες κατά μήνα) Ημερομίσθιος= Μισθός/25

Αναγωγή του μηνιαίου μισθού σε ωρομίσθιο: διαιρούμε τα 6/25 του μισθού με το ισχύον εβδομαδιαίο συμβατικό ωράριο Ωρομίσθιο=(Μισθός*6/25)/40 ή μισθός *0,006

Αναγωγή του ημερομισθίου σε μηνιαίο μισθό:  πολλαπλασιάζουμε το ημερομίσθιο επί 26 (365 ημέρες-52 Κυριακές=313εργάσιμες /12μήνες= 26 ημέρες κατά μήνα) Μιθός=Ημερομίσθιος*26

Αναγωγή του ημερομισθίου σε ωρομίσθιο: πολλαπλασιάζουμε το ημερομίσθιο επί 6 και το διαιρούμε με το ισχύον συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο Ωρομίσθιο= (Ημερομίσθιο*6)/40 ή ημερομίσθιο/0,15

Παράδειγμα

Το ημερομίσθιο και ωρομίσθιο εργαζόμενου που αμείβεται μικτά με 600€ μηνιαίως:

 • Ημερομίσθιο= 600€/25=24€
 • Ωρομίσθιο = 600€*0,006=3,6€

Ο μισθός και το ωρομίσθιο εργαζομένου που αμείβεται μικτά με 30€ ημερησίως:

 • Μισθός=30€*26=780€
 • Ωρομίσθιο=30€*0,15=4,50€

Υπολογισμός Μηνιαίας Αμοιβής

Ο μισθωτός πλήρους απασχόλησης που αμείβεται:

Με μηνιαίο μισθό: δικαιούται να λαμβάνει κάθε μήνα το μισθό του, ανεξαρτήτως του αριθμού των εργάσιμων ημερών του μηνός με ημερομίσθιο.

Λαμβάνει κάθε μήνα τόσα ημερομίσθια, όσες είναι οι ημέρες που εργάσθηκε κατά τον συγκεκριμένο μήνα που εργάσθηκα κατά τον συγκεκριμένο μήνα (επί 5νθήμερου, ως εργάσιμη υπολογίζεται και η 6η ημέρα)

Λαμβάνει τα ημερομίσθια των 5 εξαιρέσιμων εορτών του έτους (25Μαρτίου, Δευτέρα του Πάσχα, 1η Μαΐου, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου και 25η Δεκεμβρίου) ακόμα και όταν δεν εργάζεται.

Υπολογισμός Μηνιαίας Ασφάλισης

Οι εργαζόμενοι με πλήρες ωράριο (5νθήμερο ή 6ημερο) που αμείβονται:

με μισθό, αναγνωρίζουν στην ασφάλιση του ΙΚΑ 25ημέρες εργασίας κατά μήνα, ανεξάρτητα εάν οι ημέρες εργασίας του μην είναι περισσότερες ή λιγότερες.

Με ημερομίσθιο, αναγνωρίζουν στην ασφάλιση του ΙΚΑ  κατά μήνα, τόσες ημέρες όσες ακριβώς είναι οι ημέρες εργασίας του μήνα (επί 5νθήμερου, ως εργάσιμη υπολογίζεται και η 6η ημέρα)

Υπολογισμό Μισθού/ Ημερομισθίου με ελλιπή απασχόληση

Εάν ο μισθωτός για κάποιο λόγο δεν εργαστεί ολόκληρη την εβδομάδα τότε:

Υπολογισμό Ασφάλιση με ελλιπή απασχόληση

Μισθωτός με μισθό ή ημερομίσθιο
Ημέρες Εργασίας Ασφάλιση
1 μέρα 1 ένσημο
2 μέρες 2 ένσημα
3 μέρες 3 ένσημα
4 μέρες 5 ένσημα
5 μέρες 6 ένσημα

 

Παράδειγμα:

2 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης επί 5νθήμερου άνω των 25ετών, άγαμοι και χωρίς προϋπηρεσία που υπάγονται στην ΕΓΣΣΕ και προσλήφθηκαν την 26/02/2018 και απολύθηκαν την 02/04/2018, η αμοιβή και η ασφάλιση τους θα υπολογιστούν ως εξής:

Ο αμειβόμενος με μισθό θα λάβει

 • Μισθό Φεβρουαρίου (3ημ.): 586€*3,60/25=43,39 Ημέρες Ασφάλισης 4ένσημα
 • Μισθός Μαρτίου: 586€ Ημέρες Ασφάλισης  25ένσημα
 • Μισθός Απριλίου (1ημ): 586€*1,20/25=28,10 Ημέρες Ασφάλισης 1ένσημο

Ο αμειβόμενος με ημερομίσθιο θα λάβει:

 • Αποδοχές Φεβρουάριος (3ημ): 26,10€*3,60= 94,25 4ένσημα
 • Αποδοχές Μαρτίου: 1η εβδ. (2ημ): 26,18€*2,40= 62,83  €

2η εβδ. (5ημ): 26,18€*6,00= 157,08€

3η εβδ. (5ημ): 26,18€*6,00= 157,08€

4η  εβδ. (5ημ): 26,18€*6,00= 157,08€

5η  εβδ. (5ημ): 26,18€*6,00= 157,08€  26ένσημα

 • Αποδοχές Απριλίου: (1ημ): 26,10€*1,20= 31,42€ 1ένσημο

Χρόνος και Τρόπος καταβολή μισθού

Ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει τον μισθό σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την ατομική συμφωνία ή την τοπική συνήθεια (π.χ. ημερησίως, κάθε βδομάδα, κάθε 15νθήμερο) οπωσδήποτε όμως μια φορά κάθε μήνα.

Με την εξόφληση του μισθού ο εργοδότης υποχρεούται να εκδίδει μηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά ο βασικός μισθός, τα επιδόματα και οι κρατήσεις αυτών.

Χορήγηση Εκκαθαριστικού Σημειώματος

Δεν υπάρχει υποχρέωση τα εκκαθαριστικά σημειώματα να υπογράφονται από τους εργαζόμενους. Η χορήγηση τους μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην προσωπική διεύθυνση του κάθε εργαζόμενου.

Συνεπείς Μη Καταβολής Μισθού

Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα : να προβεί σε επίσχεση εργασίας και να μην εργάζεται μέχρι να του καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό. Να μηνύσει τον εργοδότη, να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας. Σε αυτή την  περίπτωση ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος ( πρέπει να καταβάλλει το μισθό με το νόμιμο τόκο υπερημερίας και τιμωρείται με ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Οι αξιώσεις των εργαζομένων για κάθε είδους διαφορές με τον εργοδότη που αφορούν τις αποδοχές τους (μισθού, υπερωρίες, δώρα, επιδόματα) παραγράφονται μετά από 5 χρόνια.

 

 

 

 

 

 

 

 

achievement