ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν αποστείλει την βεβαίωση αποδοχών ηλεκτρονικά στο taxisnet (έντυπο Φ.-10-042)

Όσοι εργοδότες απασχόλησαν μέσα στο 2018 έμμισθο προσωπικό θα πρέπει να εκδώσουν μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες τις σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών.  Η παράδοση στους εργαζόμενους γίνεται είτε με έντυπο είτε ηλεκτρονικά. Άρα έχουμε μία βεβαίωση αποδοχών για κάθε εργαζόμενο.

Οι βεβαιώσεις αποδοχών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μηχανογράφησης του υπουργείου (www.gsis.gr).

Αν έχει γίνει  εργασία με την χρήση του εργόσημου τότε το αρχείο πληρωμών θα υποβληθεί από το αρμόδιο ΙΚΑ ή τον ΟΓΑ.

Όταν θα γίνει η υποβολή τα σχετικά έντυπα στο Ε1  θα ενημερωθούν αυτόματα. Αυτοί οι κωδικοί θα είναι προσυμπληρωμένοι.

Αν στην συνέχεια θα πρέπει να γίνει αλλαγή στο ποσό αυτό θα γίνει μόνο με τροποποιητική δήλωση από αυτόν που υπέβαλλε τις δηλώσεις.

Οι εργαζόμενοι καλό θα είναι να ελέγχουν τα ποσά που έχει υποβάλλει ο εργοδότης τους ( ή οι εργοδότες τους), και σε περίπτωση διαπίστωσης λάθους θα πρέπει να υποβληθεί νέο αρχείο από τον ίδιο τον χρήστη. Θα πρέπει να περιέχει το πλήθος των εγγράφων με τα σωστά ποσά. Αν οι σχετικές διορθώσεις έχουν γίνει μέχρι τις 31/12 δεν επιβάλλονται πρόστιμα.

Δεν αποστέλλονται οι αποδοχές του εργαζόμενου που αφορούν έξοδα διαμονής και σίτισης, ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση εξόδων κίνησης, επίδομα βιβλιοθήκης, καθώς αυτά δεν αποτελούν εισόδημα του εργαζόμενου.

Αν οι μισθοδοσίες έχουν γίνει δεδουλευμένες από την εταιρία αλλά ο εργαζόμενος δεν εισέπραξε το ποσό (υπερήμερος εργοδότης) τότε στην φορολογική τους δήλωση θα διαγράψουν αυτές τις αποδοχές και θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του νόμου  1599/86 που θα δηλώνεται ο λόγος που αυτοί δεν εισέπραξαν τα ποσά (πχ πτώχευση ή αδυναμία του εργοδότη για καταβολή κτλ).

Αν ο εργαζόμενος έλαβε ένα τμήμα των αποδοχών του τότε στην βεβαίωση αποδοχών θα φανούν και τα δύο ποσά, και αυτό που εισέπραξε αλλά και αυτό που δεν εισέπραξε. Στην φορολογική δήλωση θα εμφανιστεί μόνο το ποσό που έχει εισπράξει.

Στην βεβαίωση θα πρέπει να γράφονται οι καθαρές αποδοχές (μεικτά – ασφαλιστικές κρατήσεις) είτε πρόκειται για τακτικές, πρόσθετες, είτε είναι φορολογούμενες είτε απαλλασσόμενες.

 

 

achievement