Μήνας: Απρίλιος 2018

Αποδοχές Μισθωτών

Τακτικές αποδοχές είναι ο καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιος, όλα τα επιδόματα ( π.χ. εορτών, άδειες, γάμου, προϋπηρεσίας κ.λ.π) και κάθε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (π.χ. αμοιβές υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης, τροφή, κατοικία κλπ.) που καταβάλλει ο εργοδότης σταθερά και μόνιμα ως νόμιμο ή συμβατικό αντάλλαγμα της παρεχόμενης Διαβάστε περισσότερα…

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).

Πρόκειται για μια εταιρική μορφή που λειτουργεί ως ενδιάμεσος κρίκος των μικρών και μεγάλων εταιρειών Διεθνή όρο Private Company και παραπέμπει στην Societas Private Europaea (Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρεία). Συνεπώς ένα από τα προτερήματα της Ι.Κ.Ε. είναι η ικανότητά της να διαμορφώνεται σύμφωνα με τις επιθυμίες των εταίρων της και να Διαβάστε περισσότερα…

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)- Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) Η Ομόρρυθμη Εταιρεία (GeneralPartnership) ανήκει στις προσωπικές εμπορικές εταιρείες και ιδρύεται από δύο ή περισσότερα άτομα. Αποτελεί δε τον παλαιότερο τύπο προσωπικής εταιρείας στη χώρα μας. Σύμφωνα με το ισχύον Εμπορικό δίκαιο αλλά και τον Αστικό κώδικα, στο καταστατικό μιας Ο.Ε. αναφέρονται αναλυτικά οι όροι συνεργασίας των Διαβάστε περισσότερα…

Νέες κλίμακες φόρου μισθωτών υπηρεσιών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων όπως ισχύουν

Στους φόρους μισθωτών υπηρεσιών, η παρακράτηση γίνεται αναγκαστικά μηνιαία από την εταιρία που απασχολεί τον εργαζόμενο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εφόσον προκύπτει φορολογητέο εισόδημα. Γιατί γίνεται αυτό;   Με ποια λογική η εταιρία παρακρατεί τον φόρο των εργαζόμενων;  Γιατί να μην πάει ο ίδιος ο εργαζόμενος στην εφορία να τον καταβάλλει Διαβάστε περισσότερα…

achievement