Συντάκτης: Berrin Deli

Τι γίνεται με το Airbnb φορολογικά

Το Airbnb είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που έχει σαν σκοπό την εκμετάλλευση του ακίνητου για την αύξηση εισοδήματος.  Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ δημοφιλής δραστηριότητα στην Ελλάδα, χωρίς να φορολογείται, έτσι το Ελληνικό κράτος αποφάσισε να επιβάλει τους ανάλογους φόρους. Από 1.1.2017 το εισόδημα που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη Διαβάστε περισσότερα…

Υποκείμενοι σε δήλωση στοιχείων ακίνητων (έντυπο Ε9) 

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α΄), όπως ισχύει, ορίσθηκε η υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Συγκεκριμένα, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα:  Πλήρους κυριότητας, Διαβάστε περισσότερα…

Πια εμπράγματα δικαιώματα επί ακίνητων δεν αναγράφονται στις δηλώσεις στοιχείων ακίνητων¨

Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων δεν αναγράφονται:   Τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης σε κήπους, ακάλυπτους χώρους ή ταράτσες, καθώς και λοιπές δουλείες (πλην της οίκησης και της επικαρπίας), με εξαίρεση τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης για θέση στάθμευσης σε πυλωτή ή στον ακάλυπτο χώρο ή αποθήκης ή κολυμβητικής δεξαμενής που αποτελούν παρακολούθημα ακινήτου.  Διαβάστε περισσότερα…

Ποιοι πρέπει να ενημέρωνουν το Ε9

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους, υποχρεούνται να τις δηλώνουν ηλεκτρονικά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, εντός 30 ημερών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής. Ειδικότερα: Αν αποκτηθεί ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου από αγοραπωλησία, δωρεά, γονική παροχή, αυτό θα πρέπει δηλωθεί ηλεκτρονικά στη Διαβάστε περισσότερα…

Αδειες Μισθωτών Επιδόματα Αδείας

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στο ίδιο εργοδότη με σύμβαση ή σχέση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να πάρουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης τους. Στο μισθωτό είτε είναι υπάλληλος είτε εργάτης κατά τον πρώτο ημερολογιακό έτος, μέσα στο οποίο προσλήφθηκε, υποχρεώνεται η επιχείρηση να του Διαβάστε περισσότερα…

Νεοφυής Επιχείρηση (Start-Up)

Νεοφυής επιχείρηση (Start-Up) επιχείρηση είναι μια εταιρεία σχεδιασμένη να αναπτύσσεται γρήγορα. Χαρακτηριστικό του ορισμού είναι ο ρυθμός ανάπτυξης και η καινοτόμος της επιχείρησης. Η συγκεκριμένη μορφή επιχειρήσεων ήρθε στο προσκήνιο λόγω της πρόσφατης διεθνούς κρίσης, και μάλιστα για τις περισσότερες αγορές βρίσκεται σε στάδιο εκ νέου έρευνας και ανάπτυξης. Τα Διαβάστε περισσότερα…

Αποδοχές Μισθωτών

Τακτικές αποδοχές είναι ο καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιος, όλα τα επιδόματα ( π.χ. εορτών, άδειες, γάμου, προϋπηρεσίας κ.λ.π) και κάθε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (π.χ. αμοιβές υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης, τροφή, κατοικία κλπ.) που καταβάλλει ο εργοδότης σταθερά και μόνιμα ως νόμιμο ή συμβατικό αντάλλαγμα της παρεχόμενης Διαβάστε περισσότερα…

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).

Πρόκειται για μια εταιρική μορφή που λειτουργεί ως ενδιάμεσος κρίκος των μικρών και μεγάλων εταιρειών Διεθνή όρο Private Company και παραπέμπει στην Societas Private Europaea (Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρεία). Συνεπώς ένα από τα προτερήματα της Ι.Κ.Ε. είναι η ικανότητά της να διαμορφώνεται σύμφωνα με τις επιθυμίες των εταίρων της και να Διαβάστε περισσότερα…

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)- Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) Η Ομόρρυθμη Εταιρεία (GeneralPartnership) ανήκει στις προσωπικές εμπορικές εταιρείες και ιδρύεται από δύο ή περισσότερα άτομα. Αποτελεί δε τον παλαιότερο τύπο προσωπικής εταιρείας στη χώρα μας. Σύμφωνα με το ισχύον Εμπορικό δίκαιο αλλά και τον Αστικό κώδικα, στο καταστατικό μιας Ο.Ε. αναφέρονται αναλυτικά οι όροι συνεργασίας των Διαβάστε περισσότερα…

Νέες κλίμακες φόρου μισθωτών υπηρεσιών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων όπως ισχύουν

Στους φόρους μισθωτών υπηρεσιών, η παρακράτηση γίνεται αναγκαστικά μηνιαία από την εταιρία που απασχολεί τον εργαζόμενο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εφόσον προκύπτει φορολογητέο εισόδημα. Γιατί γίνεται αυτό;   Με ποια λογική η εταιρία παρακρατεί τον φόρο των εργαζόμενων;  Γιατί να μην πάει ο ίδιος ο εργαζόμενος στην εφορία να τον καταβάλλει Διαβάστε περισσότερα…

achievement