Εταιρικά

Νεοφυής Επιχείρηση (Start-Up)

Νεοφυής επιχείρηση (Start-Up) επιχείρηση είναι μια εταιρεία σχεδιασμένη να αναπτύσσεται γρήγορα. Χαρακτηριστικό του ορισμού είναι ο ρυθμός ανάπτυξης και η καινοτόμος της επιχείρησης. Η συγκεκριμένη μορφή επιχειρήσεων ήρθε στο προσκήνιο λόγω της πρόσφατης διεθνούς κρίσης, και μάλιστα για τις περισσότερες αγορές βρίσκεται σε στάδιο εκ νέου έρευνας και ανάπτυξης. Τα Διαβάστε περισσότερα…

Αποδοχές Μισθωτών

Τακτικές αποδοχές είναι ο καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιος, όλα τα επιδόματα ( π.χ. εορτών, άδειες, γάμου, προϋπηρεσίας κ.λ.π) και κάθε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (π.χ. αμοιβές υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης, τροφή, κατοικία κλπ.) που καταβάλλει ο εργοδότης σταθερά και μόνιμα ως νόμιμο ή συμβατικό αντάλλαγμα της παρεχόμενης Διαβάστε περισσότερα…

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.).

Πρόκειται για μια εταιρική μορφή που λειτουργεί ως ενδιάμεσος κρίκος των μικρών και μεγάλων εταιρειών Διεθνή όρο Private Company και παραπέμπει στην Societas Private Europaea (Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρεία). Συνεπώς ένα από τα προτερήματα της Ι.Κ.Ε. είναι η ικανότητά της να διαμορφώνεται σύμφωνα με τις επιθυμίες των εταίρων της και να Διαβάστε περισσότερα…

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)- Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) Η Ομόρρυθμη Εταιρεία (GeneralPartnership) ανήκει στις προσωπικές εμπορικές εταιρείες και ιδρύεται από δύο ή περισσότερα άτομα. Αποτελεί δε τον παλαιότερο τύπο προσωπικής εταιρείας στη χώρα μας. Σύμφωνα με το ισχύον Εμπορικό δίκαιο αλλά και τον Αστικό κώδικα, στο καταστατικό μιας Ο.Ε. αναφέρονται αναλυτικά οι όροι συνεργασίας των Διαβάστε περισσότερα…

Ατομική Επιχείρηση

Ατομική Επιχείρηση Η Ατομική επιχείρηση είναι η πιο συνηθισμένη νομική μορφή μικρών επιχειρήσεων, κυρίως λόγω της ευελιξίας και της αμεσότητας στη λήψη και εκτέλεση αποφάσεων, στο περιορισμένο κόστος οργάνωσης και διοίκησης και την σχετικά απλή διαδικασία σύστασης. Στην Ατομική επιχείρηση, είτε απασχολούνται κι άλλα άτομα είτε όχι, ο επιχειρηματίας είναι Διαβάστε περισσότερα…

achievement