Λογιστική Ι

Στόχος είναι η ανάλυση και κατανόηση τις θεμελιώδεις έννοιες και τα βασικά εργαλεία της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, καθώς και της Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων.

 Λογιστικές

 • Η έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων
 • Λογιστικές (Χρηματοοικονομικές) πληροφορίες
 • Ισολογισμός της Οικονομικής Μονάδας
 • Είδη Ισολογισμών
 • Μορφές Ισολογισμού
 • Ταξινόμηση των Στοιχείων του Ισολογισμού
 • Τα χαρακτηριστικά του ισολογισμού
 • Κατηγορίες Ισολογισμών
 • Κατάσταση Αποταλασμάτων Χρήσεως

 

 Απογραφή – Λογιστική Χρήση

 • Η Έννοια της Απογραφής
 • Είδη Απογραφής
 • Η έννοια και η σκοπιμότητα της λογιστικής χρήσης
 • Η διάρκεια της λογιστικής χρήσης

 Λογιστικό Αποτέλεσμα

 • Τρόπος Υπολογισμού του Λογιστικού Αποτελέσματος
 • Η άποψη της διατήρησης του κεφαλαίου
 • Η άποψη των συναλλαγών
 • Εγγραφές Προσαρμογής Λογαριασμών
 • Ποια είναι η σημασία των εγγραφών προσαρμογής
 • Εγγραφές Προσδιορισμού του Λογιστικού Αποτελέσματος της Λογιστικής Χρήσης

Λογιστικό Γεγονός

 • Η βασική λογιστική ισότητα
 • Οι πηγές προέλευσης των μέσων δράσης
 • Ενεργητικό, Υποχρεώσεις, Καθαρή Θέση
 • Μετασχηματισμοί της βασικής λογιστικής ισότητας
 • Λογιστικό Γεγονός
 • Διακρίσεις λογιστικών γεγονότων
 • Η έννοια του λογαριασμού
 • Λειτουργία του Λογαριασμού
 • Διακρίσεις των Λογαριασμών
 • Το Λογιστικό Κύκλωμα
 • Τα στάδια του λογιστικού κυκλώματος
 • Το Λογιστικό Βιβλίο του Ημερολογίου
 • Είδη Λογιστικών Συστημάτων
 • Ημερολογιακή Εγγραφή
 • Γενικό Καθολικό
 • Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού
 • Λογιστικό Αποτέλεσμα

Τρόπος Υπολογισμού του Λογιστικού Αποτελέσματος

 • Η άποψη της διατήρησης του κεφαλαίου
 • Η άποψη των συναλλαγών
 • Εγγραφές Προσαρμογής Λογαριασμών
 • Ποια είναι η σημασία των εγγραφών προσαρμογής
 • Εγγραφές Προσδιορισμού του Λογιστικού Αποτελέσματος της Λογιστικής Χρήσης
achievement