Λογιστική κόστους

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εμβαθύνουμε στα σημαντικότερα πρακτικά θέματα της τήρησης λογιστικών βιβλίων Ομορρύθμων Εταιριών, Ετερορρύθμων Εταιριών, Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Ανωνύμων Εταιριών. Επίσης, γίνεται εμβάθυνση στη Διοικητική Λογιστική, στη Κοστολόγηση και στους προϋπολογισμούς.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

 • Σχέση Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Διοικητικής Λογιστικής και Κοστολόγησης.
 • Βασικές έννοιες Κοστολόγησης, (χρήστες των κοστολογικών πληροφοριών, η έννοια του Κόστους και η διαφοροποίηση του από τη Δαπάνη και το έξοδο)
 • Γενικά Βιομηχανικά Εξοδα.
 • Τεχνικές Κοστολόγησης, (Πλήρες, Οριακό και Πρότυπο Κόστος)
 • Μέθοδοι Κοστολόγησης, (Εξατομικευμένης Παραγωγής και Συνεχούς Παραγωγής, καθώς και λογιστική παρακολούθηση τους).
 • Ελαττωματικά Προϊόντα και Φύρα.
 • Συμπαράγωγα και Υποπαράγωγα προϊόντα.
 • Κοστολόγηση και Ομάδα 9 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.
 • Προϋπολογιστικός Ελεγχος, Προϋπολογισμοί.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 • Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη Εταιρία.
 • Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρίας.
 • Διοίκηση, σχέσεις εταίρων και τα βιβλία της Ομόρρυθμης Εταιρίας.
 • Διανομή Αποτελεσμάτων Χρήσεως Ομόρρυθμης Εταιρίας.
 • Φορολογικός Χειρισμός των αποτελεσμάτων, (κερδών και ζημιών της λογιστικής χρήσης).
 • Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου.
 • Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου.
 • Λύση και Εκκαθάριση Ομόρρυθμης Εταιρίας.
 • Η Ετερόρρυθμη Εταιρία και οι διαφορές της από την Ομόρρυθμη.
 • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης.
 • Σύσταση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης.
 • Τα Οργανα Διοίκησης, σχέσεις εταίρων και τα βιβλία της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης.
 • Φορολογική αντιμετώπιση των Αμοιβών των Διαχειριστών.
 • Συμπληρωματικές Εισφορές Εταίρων
 • Διανομή Αποτελεσμάτων Χρήσεως Ομόρρυθμης Εταιρίας.
 • Φορος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων στα κέρδη της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και φορολογικός Χειρισμός των ζημιών της λογιστικής χρήσης).
 • Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου.
 • Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου.
 • Λύση και Εκκαθάριση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης.
 • Ανώνυμη Εταιρία.
 • Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας.
 • Τα Οργανα Διοίκησης και τα βιβλία της Ανώνυμης Εταιρίας.
 • Φορολογική αντιμετώπιση των Αμοιβών των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Διάθεση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
 • Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
 • Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
 • Απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
 • Λύση και Εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρίας.
 • Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις.
 • Μητρικές και Θυγατρικές επιχειρήσεις.
 • Υπόχρεοι σε κατάρτιση Ενοποιημένων Λογιστικών Καταστάσεων.
 • Κατάρτιση Ενοποιημένων Λογιστικών Καταστάσεων.
achievement