Φορολογία Κατοχή Ακινήτων

ΑΡΧΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 • Φόρος και ανταποδοτικό τέλος.
 • Κατηγοριοποίηση φόρων ακινήτων.
 • Έννοια μαχητού τεκμηρίου και έννοια αμάχητου τεκμηρίου.
 • Τεκμήριο απόκτησης ακινήτου και Τεκμήριο εισοδήματος ακινήτου.
 • Φόροι
 • (ΦΜΑ, ΦΠΑ-τέλος Συναλλαγής, Διανομής, Ανταλλαγής), (Δωρεάς, Γονική Παροχής, Κληρονομίας), (ETAK)
 • Φορολογία επί πραγματικού εισοδήματος ακινήτου.
 • Φορολογία επί τεκμαρτού εισοδήματος ακινήτου.
 • Έννοια χαρτοσήμου και Συμπληρωματικού φόρου μισθωμάτων.
 • Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων Επιχειρήσεων, (τρόπος υπολογισμού αναπροσαρμογής αξίας παγίων), (φόρος υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων)

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

 • Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων
 • (Φορολογητέα αξία, αγοραία αξία) , (συγκριτικά στοιχεία : ομοειδή, χρονικά και τοπικά πρόσφορα)
 • Αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας εμπραγμάτου δικαιώματος.
 • Φύλλα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας.
 • Ανάλυση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού , (Έντυπα Ε1,Ε2,Ε3,Ε4,Ε5).
 • Ανάλυση του (μικτού) συστήματος αντικειμενικών κριτηρίων, (Έντυπα Κ1 έως Κ9 και έντυπο ΑΑ-ΓΗΣ).
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Μεθόδου. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Μεθόδου.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 • Πλήρης κυριότητα (επικαρπία και ψιλή κυριότητα).
 • Υπολογισμός αξίας επικαρπίας, (επικαρπία αορίστου χρόνου ή επικαρπία ορισμένου χρόνου).
 • Υπολογισμός αξίας ψιλής Κυριότητας.
 • Υπολογισμός αξίας δουλείας χρήσης και δουλείας οίκησης.
 • Σύμβαση μίσθωσης ακινήτου, (σύσταση, εκμισθωτής-μισθωτής), (λήξη μίσθωσης versus λύση μίσθωσης) (μίσθωση : απλή του Α.Κ, κύριας κατοικίας, επαγγελματική, Δημοσίου)
 • Επιχείρηση στεγαζόμενη σε μισθωμένο ακίνητο, (περιουσία versus επιχείρηση), (υπεραξία ή Goodwill ή «φήμη και πελατεία» ή «αέρας», επιχείρησης), (αποζημίωση άυληςεμπορικής αξίας), (αγοραπωλησία «αέρα ακινήτου»), (σχέση διαδοχικών μισθωτών και εκμισθωτή επαγγελματικής μίσθωσης)
 • Παράδειγμα εκχώρησης μισθωμάτων στο Δημόσιο
 • Παρουσίαση μισθωτηρίου δευτερεύουσας κατοικίας, (επεξήγηση και ανάλυση όρων-ρητρών).
 • Παρουσίαση χρονοδιαγράμματος δικονομικών ενεργειών εξώσεως.
 • Σύνταξη δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων στο Δημόσιο.
 • Τρόποι κοινοποίησης δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων στην ΔΟΥ.

ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ – Δ.Π.Χ.Π.

 • Μέθοδοι Εκτίμησης Ακινήτων
 • Μέθοδος Αγοραίας αξίας ή Συγκριτικών στοιχείων
 • Μέθοδος Κόστους Αντικατάστασης
 • Μέθοδος Υπολειμματικής Αξίας
 • Μέθοδος Discounted Cash Flow (DCF)
 • (ή Μέθοδος Προεξόφλησης Χρηματικών Ροών)
 • Mέθοδος Συντελεστού Αντιπαροχής
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα [Δ.Λ.Π.].
 • (Ιnternational Accounting Standards – I.A.S.)
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης [Δ.Π.Χ.Π].
achievement