Λογιστική ΙΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Πρόκειται για το μάθημα που ακολουθεί τη λογιστική σε συνδιασμό με Βασικές Αρχές του Ελληνικού Λογιστικού Προτύπου   (Ε.Λ.Π.)  Υιοθετούμενες Βασικές Λογιστικές Αρχές από Νόμος 4308/2014 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις, προερχόμενες από Οδηγίες Ε.Ε. Ο φοιτητής αποκτά πιο πλήρη γνώση στην ουσία της λογιστικής, ως προς την αποτίμηση των λογαριασμών και την παροχή πληροφοριών στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.

 • Εμβάθυνση στις Βασικές Λογιστικές Αρχές .
 • Αποθέματα.
 • Κατηγορίες αποθεμάτων.
 • Λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων, (σύστημα Περιοδικής και Διαρκούς Απογραφής).
 • Αποτίμηση αποθεμάτων, (μέθοδοι προσδιορισμού του κόστους και μέθοδοι του κατ? εκτίμηση προσδιορισμού του κόστους).
 • Υπολογισμός του Μικτού Αποτελέσματος της Λογιστικής Χρήσης ή περιόδου.
 • Πάγια.
 • Κατηγορίες παγίων στοιχείων.
 • Λογιστική παρακολούθηση παγίων στοιχείων.
 • Αποσβέσεις  μέθοδοι αποσβέσεων, (λογιστική και φορολογική άποψη)
 • Αποτίμηση παγίων στοιχείων
 • Απαιτήσεις.
 • Κατηγορίες απαιτήσεων.
 • Επισφαλείς απαιτήσεις.
 • Λογιστική παρακολούθηση των απαιτήσεων.
 • Γραμμάτια Εισπρακτέα και Πληρωτέα
 • Λογαριασμοί Συναλλάγματος (έννοια και μέθοδοι τηρήσεως λογαριασμών).
 • Αποτίμηση απαιτήσεων σε ευρώ και σε συνάλλαγμα.
 • Χρεόγραφα.
 • Κατηγορίες χρεογράφων.
 • Λογιστική παρακολούθηση χρεογράφων.
 • Αποτίμηση χρεογράφων.
 • Διαθέσιμο Ενεργητικό.
 • Λογαριασμοί διαθέσιμου ενεργητικού.
 • Λογιστική παρακολούθηση διαθέσιμου ενεργητικού.
 • Ιδια Κεφάλαια.
 • Κατηγορίες Ιδίων Κεφαλαίων.
 • Λογιστική παρακολούθηση λογαριασμών ιδίων κεφαλαίων.
 • Υποχρεώσεις.
 • Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.
 • Λογιστική παρακολούθηση των υποχρεώσεων σε ευρώ και σε συνάλλαγμα.
 • Μεταβατικοί Λογαριασμοί και λογαριασμοί Τάξεως.
 • Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.
achievement