Φορολογικά

Ολοκληρωμένο φορολογικό σεμινάριο που καλύπτει όλη την Ελληνική φορολογική νομοθεσία. Οι ενδιαφερόμενοι θα είναι σε θέση να συμπληρώνουν όλα τα φορολογικά έντυπα και θα έχουν πλήρη και ολοκληρωμένη γνώση των πολύπλοκων αντικειμένων της φορολογικής νομοθεσίας. Θα έχουν την δυνατότητα σχεδιασμού tax planning φυσικών και νομικών προσώπων

 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών και Νομικών προσώπων
 • Δηλώσεις Έντυπα (Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, Ν)
 • Νομοθεσία για όλες τις μορφές επιχειρήσεων
 • Συμβάσεις Αποφυγής διπλής φορολογία
 • ΕΛΠ, ΔΛΠΧΑ
 • Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα μ το Ν. 4308/2014
 • Αναβαλλόμενοι φορολογία
 • Διοικητική δικονομία
 • Ενδικοφανής Προσφυγή
 • Φορολογικές συνέπειες από τις Συγχωνεύσεις και μετατροπές επιχειρήσεων
 • Κωδικός φορολογικής Διαδικασίας
 • ΦΠΑ – ΦΜΑ- Τελωνειακα θέμα
 • Φορολογία πλοίων
 • Φόρος Συγκέντρωσης κεφαλαίου
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Φορολογικός Σχεδιασμός
 • Φορολογικός έλεγχος
 • Ενιαίος φόρος Ιδιοκτησίας ακινήτων (με όλα τα παρελκόμενα)
 • Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος
achievement