Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης

  • Ανάλυση χρονοσειρών στασιμότητας και αυτοσυσχέτιση
  • Μέθοδος ελαχίστων Μονοπατίου
  • Ζεύγατος, Δέντρου
  • Θεωρία Παιγνίων
  • Δέντρα Αποφάσεων.
achievement