Στατιστική

 • Περιγραφική Στατική
 • Συχνότητες Παρατήρησης
 • Τυπική Απόκλιση, Διακύμανση
 • Σταθμικός Μέσος
 • Συντελεστής Μεταβλητότητας
 • Επαγωγική Στατιστική
 • Επαγωγική Στατιστική
 • Θεωρίες Πιθανοτήτων
 • Κανονική Κατανομή
 • Έλεγχοι υποθέσεων + Διαστήματα Εμπιστοσύνης
 • Έλεγχοι Κανονικότητας
 • Ανάλυση Συσχέτισης.
achievement